OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 
W F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki 
(zwane dalej „OWS”)

Niniejsze OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i usług zawieranych pomiędzy:

F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki, ul. Modrzewiowa 22, 62-090 Rostworowo, 
NIP: 9720014147, REGON: 004854710, BDO: 000177125 (zwaną dalej „Sprzedającym”) 

a Kupującym, będącym podmiotem gospodarczym.

I. Zawarcie umowy

1. Podstawą zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia,
na podstawie oferty złożonej przez Sprzedającego i/lub oferty zakupu Kupującego. Zamówienie uważa się za przyjęte, gdy Sprzedający złoży pisemne potwierdzenie jego przyjęcia, a Kupujący w ciągu 3 dni odeśle podpisane potwierdzenie z adnotacją o jego akceptacji lub w terminie
do 3 dni od otrzymania potwierdzenia nie złoży zastrzeżeń co do warunków potwierdzenia.
Na podstawie wysłanego Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedający przystępuje do wykonania umowy.

2. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie na towar dostępny z magazynu, wówczas Sprzedający wystawia fakturę (po wcześniejszym uzgodnieniu formy płatności i sposobu wysyłki) z pominięciem pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia. W przypadku towaru, którego nie ma na stanie magazynowym, Sprzedający wystawia potwierdzenie przyjęcia zamówienia
z określeniem terminu realizacji oraz formy płatności i sposobu dostawy.

3. W przypadku gdy Kupujący złoży ustne zamówienie, zamówienie jest ważne, gdy Kupujący w ciągu 3 dni od zgłoszenia ustnego zamówienia potwierdzi warunki zamówienia na piśmie. Brak pisemnego zamówienia zwalnia Sprzedającego od wykonania zamówienia.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez
F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki lub z chwilą przystąpienia Sprzedającego do realizacji oferty zakupu złożonej przez Kupującego. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Przez złożenie oferty zakupu Kupujący wyraża zgodę na włączenie OWS do umowy.

5. Oferta, o której mowa w pkt.1 jest wiążąca dla Kupującego w części dotyczącej warunków technicznych towaru i nie może być zmieniana ani uzupełniana w trakcie prowadzonych przez strony negocjacji. Zmiana, uzupełnienie lub jakiekolwiek inne ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron po dacie przyjęcia zamówienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcyjnych, które wynikają z postępu technicznego.

7. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/ list przewozowy/ faktura.

8. Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby uprawnione
do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

II. Cena i warunki płatności

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.

2. Ceny obowiązują loco magazyn Sprzedającego. Cena zawiera koszt opakowania. Strony mogą ustalić cenę loco magazyn odbiorcy, uwzględniającą koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu.

Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Kupującego.

2. Jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 3.000,00 PLN (netto) koszt przesyłki standardowej pokrywa Sprzedawca.

3. Przy zamówieniach na ogólną kwotę poniżej 100,00 PLN (netto) Sprzedawca dolicza opłatę logistyczną w wysokości 20,00 PLN (netto).

4. Zapłata za dostarczony towar następuje wg aktualnie obowiązującego cennika
z uwzględnieniem indywidualnych rabatów Kupującego (zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i ofertą – jeśli były wystawione) po doliczeniu należnego podatku VAT. Rozliczenie następuje:

1/ w złotych polskich wg kursu sprzedaży EUR w PKO B.P. z dnia wystawienia faktury lub

2/ w walucie EUR, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu stron umowy

5. Faktura dostarczana jest Kupującemu wraz z dostawą towaru lub w inne miejsce wskazane
w zamówieniu.

Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz
ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z warunkami wg paragrafu VII niniejszych OWS.

6. Należność z tytułu zawarcia umowy staje się natychmiast wymagalna, jeżeli Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne.

7. Podstawową formą zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego lub uiszczenie gotówki
w kasie Sprzedającego. Zapłata gotówką w kasie Sprzedającego dopuszczalna jest o tyle,
o ile nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie dokonywania między podmiotami gospodarczymi rozliczeń bezgotówkowych

8. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami. W rozliczeniach pomiędzy stronami decyduje data uznania konta Sprzedającego.

9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary powtarzają się, Sprzedającemu niezależnie od prawa żądania odsetek za opóźnienie przysługuje prawo:

1/ postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan natychmiastowej wymagalności,

2/ realizowania zaległych dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Sprzedawcę wysokości

3/ żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c.

III. Stosowanie kar umownych

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto towaru
w przypadku odstąpienia od umowy, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do 100% wartości towaru będącego przedmiotem sporu.

3. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej w wysokości
0,2% wartości netto wyrobu, z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 30% wartości przedmiotu umowy sprzedaży – z zastrzeżeniem 
działu V pkt.1.

 

IV. Zastrzeżenie własności

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Kupującego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar, w takim stanie w jakim
się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

V. Termin dostawy

 

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy ulega jednak przedłużeniu w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Za czas niezawinionego przez Sprzedającego przedłużenia terminu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie.

W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w dostawie towaru.

3. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a wysyłka towaru jest opóźniona
z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru, zarówno w magazynie własnym, jak i w magazynie stanowiącym własność osób trzecich.

VI. Przejęcie ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wybór towaru zaproponowany na ofercie,
a dokonany przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczną akceptacją dokonania powyższego wyboru.

3. F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki nie odpowiada za błędny dobór towaru
przez Kupującego i/lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

VII. Odpowiedzialność za wady towaru

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym
i jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek, polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgłoszonych na piśmie przez Kupującego
w wyżej wymienionym terminie.

2. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie
z tytułu udzielonej przez F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową.

Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny opis usterki (możliwe zdjęcie, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki eksploatacji, itp.)

3. Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie, Sprzedający
po analizie zasadności reklamacji (warunków transportu, konserwacji w czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru, czy wymieni towar na wolny
od wad.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty związane
z dostawą

5. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio, jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest dziennie dłużej, niż przewidują to ustalenia doboru technicznego.

6. Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22 kodeksu cywilnego.

7. Odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy i tylko do wysokości jej wartości. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu jej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli:

1/ jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Sprzedającego

2/ Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej

wykonania,

3/ Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa.

2. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1/ wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,

2/ Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w rozdziale I pkt.1

3. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.

 

Plik do pobrania: OWS.pdf